มิเตอรเลขห้องรายรับจดครั้งก่อนจดครั้งนี้จำนวนรวมเงินสถานะสาเหตุ